บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
ประกอบธุรกิจ: แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อการส่งออก + ดูผลิตภัณฑ์
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ: 18 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน: 100 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ที่อยู่ : เลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์:(077) 276888
โทรสาร :(077) 276811, (077) 276822, (077) 276833